Tổng kết hoạt động năm 2014 và chương trình hoạt động năm 2015

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội Hiệp hội vào tháng 11/2013 nhiệm kỳ III (2013 – 2018) và chương trình hành động của Hiệp hội năm 2014… Thực hiện Nghị quyết của Đại hội Hiệp hội vào tháng 11/2013 nhiệm kỳ III (2013 – 2018) và chương trình hành động của Hiệp hội năm […]