Bidrico – Doanh nghiệp với “Sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu TP.HCM” năm 2019

𝐁𝐢𝐝𝐫𝐢𝐜𝐨 – 𝐃𝐨𝐚𝐧𝐡 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐬𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦, 𝐝𝐢̣𝐜𝐡 𝐯𝐮̣ 𝐭𝐢𝐞̂𝐮 𝐛𝐢𝐞̂̉𝐮 𝐩𝐡𝐚́𝐭 𝐭𝐫𝐢𝐞̂̉𝐧 𝐛𝐞̂̀𝐧 𝐯𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝟑𝟎 𝐧𝐚̆𝐦 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐭𝐨̂𝐧 𝐯𝐢𝐧𝐡 𝐭𝐚̣𝐢 𝐥𝐞̂̃ 𝐤𝐲̉ 𝐧𝐢𝐞̣̂𝐦 𝟏𝟓 𝐧𝐚̆𝐦 𝐍𝐠𝐚̀𝐲 𝐃𝐨𝐚𝐧𝐡 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐍𝐚𝐦 (𝟏𝟑/𝟏𝟎/𝟐𝟎𝟎𝟒 – 𝟏𝟑/𝟏𝟎/𝟐𝟎𝟏𝟗) 𝐭𝐚̣𝐢 𝐓𝐏.𝐇𝐂𝐌.

𝑇𝑜̂́𝑖 12-10, 𝐻𝑖𝑒̣̂𝑝 ℎ𝑜̣̂𝑖 𝐷𝑜𝑎𝑛ℎ 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑝 𝑇𝑃.𝐻𝐶𝑀 đ𝑎̃ 𝑡𝑜̂̉ 𝑐ℎ𝑢̛́𝑐 𝑙𝑒̂̃ 𝑘𝑦̉ 𝑛𝑖𝑒̣̂𝑚 15 𝑛𝑎̆𝑚 𝑁𝑔𝑎̀𝑦 𝑑𝑜𝑎𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑎̂𝑛 𝑉𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑁𝑎𝑚, 𝑡𝑜̂𝑛 𝑣𝑖𝑛ℎ 𝑐𝑎́𝑐 𝑑𝑜𝑎𝑛ℎ 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑝 (𝐷𝑁) đ𝑎̣𝑡 𝑑𝑎𝑛ℎ ℎ𝑖𝑒̣̂𝑢 “𝑆𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚, 𝑑𝑖̣𝑐ℎ 𝑣𝑢̣ 𝑡𝑖𝑒̂𝑢 𝑏𝑖𝑒̂̉𝑢 𝑇𝑃.𝐻𝐶𝑀” 𝑛𝑎̆𝑚 2019 𝑣𝑎̀ 𝑐ℎ𝑢́𝑐 𝑚𝑢̛̀𝑛𝑔 𝐷𝑁 𝑝ℎ𝑎́𝑡 𝑡𝑟𝑖𝑒̂̉𝑛 𝑏𝑒̂̀𝑛 𝑣𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 30 𝑛𝑎̆𝑚.

𝙲𝚘́ 𝟷0𝟾 𝙳𝙽 𝚟𝚘̛́𝚒 𝟷𝟺𝟽 𝚜𝚊̉𝚗 𝚙𝚑𝚊̂̉𝚖, 𝚍𝚒̣𝚌𝚑 𝚟𝚞̣ đ𝚊̃ đ𝚊̣𝚝 𝚍𝚊𝚗𝚑 𝚑𝚒𝚎̣̂𝚞 “𝚂𝚊̉𝚗 𝚙𝚑𝚊̂̉𝚖, 𝚍𝚒̣𝚌𝚑 𝚟𝚞̣ 𝚝𝚒𝚎̂𝚞 𝚋𝚒𝚎̂̉𝚞 𝚃𝙿.𝙷𝙲𝙼” 𝚗𝚊̆𝚖 𝟸0𝟷𝟿. Đ𝚊̂𝚢 𝚕𝚊̀ 𝚕𝚊̂̀𝚗 𝚝𝚑𝚞̛́ 𝟸 𝚑𝚒𝚎̣̂𝚙 𝚑𝚘̣̂𝚒 𝚝𝚘̂̉ 𝚌𝚑𝚞̛́𝚌 𝚋𝚒̀𝚗𝚑 𝚌𝚑𝚘̣𝚗 𝚍𝚊𝚗𝚑 𝚑𝚒𝚎̣̂𝚞 𝚗𝚊̀𝚢 (𝚕𝚊̂̀𝚗 đ𝚊̂̀𝚞 𝚗𝚊̆𝚖 𝟸0𝟷𝟽), 𝚗𝚑𝚊̆̀𝚖 𝚙𝚑𝚊́𝚝 𝚑𝚒𝚎̣̂𝚗, 𝚚𝚞𝚊̉𝚗𝚐 𝚋𝚊́ 𝚝𝚑𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐 𝚑𝚒𝚎̣̂𝚞 đ𝚘̂́𝚒 𝚟𝚘̛́𝚒 𝚌𝚊́𝚌 𝚜𝚊̉𝚗 𝚙𝚑𝚊̂̉𝚖, 𝚍𝚒̣𝚌𝚑 𝚟𝚞̣ 𝚌𝚞̉𝚊 𝙳𝙽, 𝚙𝚑𝚞̣𝚌 𝚟𝚞̣ 𝚖𝚞̣𝚌 𝚝𝚒𝚎̂𝚞 𝚙𝚑𝚊́𝚝 𝚝𝚛𝚒𝚎̂̉𝚗 𝚌𝚊́𝚌 𝚝𝚑𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐 𝚑𝚒𝚎̣̂𝚞 𝚕𝚘̛́𝚗 𝚌𝚞̉𝚊 𝚃𝙿.

Tại buổi lễ, Bidrico với 2 dòng Sản phẩm chanh muối Restore và nước yến nha đam Bidrico đã hân hạnh đạt được danh hiệu Sản phẩm dịch vụ tiêu biểu 2019.

Chúc mừng Ông Nguyễn Đặng Hiến – TGĐ Công ty TNHH sản xuất và thương mại Tân Quang Minh: vị lãnh đạo với cái tâm đem sản phẩm được chiết xuất từ thiên nhiên, tốt cho sức khỏe đến người tiêu dùng. 

HBA