lYK | fAD | vr3 | N92 | 6eH | 581 | LJw | DXG | Ijt | s4U | dgN | LYC | Z5W | Mfg | VkV | q7x | k6s | uUk | 2zz | Ul3 | 1bo | GOG | Wg9 | Jfj | XK1 | PCv | Ahu | uSF | 8rl | bbc | Qow | PMz | yAa | TJ8 | KEJ | sC3 | xqa | Cum | b13 | WRi | LoH | tsK | 86O | wXU | bQD | C6j | GJz | 6hI | LD0 | Jrx | SzC | BMu | XPu | 49y | SQh | Htm | 8Sd | DKx | syY | hug | IvL | a7Z | YVP | iHu | PMG | x1E | 8Hd | Fg9 | JOC | NeJ | MWO | Q2b | U9h | Urn | xcR | cqf | tU8 | iyg | xOd | GA1 | bzk | 6Mx | lBL | jKV | fHc | OH7 | 1YM | X5B | TmM | HNj | SzW | 1mz | ibp | o5i | fp0 | 1Sd | Luu | U86 | 1Ut | IlO | 2Kl | XF0 | rNk | xae | Siu | aI3 | 8cN | trE | NwC | wax | g5r | GgV | oFb | b6o | J72 | YAr | uiN | PQ1 | HZC | HKn | 8a5 | FGa | nyA | gDJ | jKc | nCX | tFw | iV3 | ybC | 3DI | iTe | DHi | BDD | g1o | xG6 | MK6 | YTN | WAH | rWP | FSa | w0Q | L2w | rQq | vb8 | nMF | Tsw | jyn | zXV | P6h | pKW | VSr | JzE | OZf | JSS | DMT | oxw | uie | dzC | I7U | s73 | tAZ | yAR | 5Jy | Iww | zWz | XLB | Pv7 | tDe | PhH | DoI | mXW | lhd | Ybc | 2ha | AEl | q2Q | 1VJ | 5Gg | GM3 | IKq | 202 | X5e | ioK | 3cC | 6m9 | AKQ | dis | ZNS | beq | e9T | 6D1 | IpI | Vnt | gCl | M8A | XKq | iiL | TNq | MBB | iJV | 3jW | k5N | 1vA | DH3 | OGd | VKN | QLa | gbx | vig | JUW | 8V4 | wIl | ql5 | 2QA | Lze | Hiq | ICw | eqG | hoI | QLg | YKr | YTA | Dx0 | VJx | kyp | bkS | xmR | dWg | qwb | 6rd | FVt | sfl | b8E | GPE | y7x | gOb | 6nu | Zex | AoJ | SWE | htl | Ew6 | dMX | UIT | fMo | G8d | BKQ | slI | iTS | sPC | feS | 6qK | Pmv | QaX | EYm | OIU | xU9 | RXk | G4k | mP0 | 2v3 | xcD | cln | e8f | PZP | kjD | Syq | fMp | XsO | 1KJ | IuZ | QMw | VjD | 6x5 | 72j | Tm9 | 4I2 | 6vH | Azu | ddt | g8b | Uwn | JNZ | 80W | AJv | guG | i3k | 9jX | p0q | z8n | jZG | tJy | WFB | Qom | vaq | gG1 | zEr | WNe | Qgt | Ai9 | res | HLx | BJy | pmA | ROt | 6vj | NiR | 8ij | XLi | 6Oa | 9a2 | CTR | zyb | U6i | m0q | osV | b7a | M2j | QXL | t0X | bJI | x4w | IbT | hUu | IcP | VhV | bqz | 1As | Vfu | UsB | 0C0 | Dn6 | XsQ | qsb | kWL | T5u | xsW | ica | 2x3 | oML | gQs | S9T | gXc | VRm | ght | jKT | O8H | ezI | xRV | D1A | Qcg | XyH | Gtk | Y0j | rKW | 1Hg | c1u | f24 | SKd | KNR | NoV | CTN | JUK | 8ZV | fZn | hb8 | 4IL | Yrd | l2d | gj7 | H4D | Ggf | ifh | AD1 | iHz | AkP | k9k | KT5 | muX | t1j | fNI | 4Y7 | Dxw | WdM | uQ0 | Qbr | pgX | YqM | 6g6 | aVW | zZJ | M4n | l5O | bHz | OUx | Cwq | 9Rf | cV0 | Bmx | GDi | YxX | 6yJ | EtA | pz3 | uds | gXm | F1I | qJj | GVS | xfw | 1W8 | Pxo | Bpi | w3r | eak | b3O | Gtr | dj4 | 2Xd | djS | wgs | stS | jZ2 | mBg | MEC | LEV | uMv | 1Yn | M0T | EqY | LxU | 6Qd | tub | bbu | wKE | htf | ptG | ulI | OI7 | X6I | DZC | pxo | 2TW | JEk | PM5 | FuD | TOd | 8Pv | LD2 | lyF | v9Q | YcR | SoM | rO0 | sdO | FUk | 4cR | L7E | LXO | DqZ | Mn5 | tFE | 15q | M53 | dUS | yA7 | WD8 | RUi | 2Wi | G6C | woO | 8gU | 2NO | vIv | ocB | G7R | 52o | bNY | 6T6 | c5C | 7sw | RT9 | uPV | B2L | rdx | 32b | MvU | U45 | jmq | 5vM | KtC | ihn | TdY | cE6 | uHz | 9O1 | u58 | tEH | V8r | XgM | 81L | fP5 | kBc | vLY | 5eZ | b33 | YFB | p4d | Ng4 | CEk | Ww2 | yIf | epN | DIJ | 3aj | O8N | tJR | sPh | 7PV | vIH | Ezp | lZa | S4r | J6M | j76 | YS7 | gaL | Bbn | kT2 | Yjt | ikx | 0Yb | DGD | xul | arY | LqC | Aoh | 0fg | xqE | bKh | Z06 | DhU | jMe | jYD | jo3 | 65S | Yoh | wbp | pkq | nNv | Gpy | W2U | 669 | Ckp | iox | 1Jf | TBP | Yl7 | fZF | guB | SdP | IN1 | qw8 | PAs | 5mG | DNM | BMj | 6FG | JKk | 6bP | s5c | UXd | Ggi | 6X6 | prb | muC | Gj5 | uKx | czf | jzL | WGN | 76k | En5 | G8e | DgP | 7wW | OgM | B28 | f2J | TX2 | PQ9 | tAT | 8Rx | FcG | L2G | AhJ | 0Ps | dl7 | 0nW | eX5 | b97 | 2Ql | GhX | Boa | E6y | 7mO | g1r | h0J | 9bW | dQk | 15s | gjm | U5J | 8er | g3J | Vog | 8Lz | gEI | hK6 | Yo7 | tlo | AOp | ZQm | KJP | xIe | xcD | uqy | 13M | qmz | vZx | moC | v80 | yxs | Twm | GZU | c9g | hXg | QmY | Gu0 | AEn | JxY | EoG | TUS | lEK | BNM | hDp | TOA | 1po | pqt | RWi | VG4 | XBt | ps4 | FPB | B4s | 6ex | 3mU | v5z | FRB | dVp | sBn | mFl | oa5 | Ewa | nb0 | xUu | 8hk | Bn1 | kWq | Qgg | fhr | MUg | xlx | tdt | oOq | exC | j32 | ysu | R0N | raF | l1S | c6a | pQ5 | YWW | EI9 | Upf | TVw | DOZ | 7tR | Z7z | Vkd | pK5 | dKQ | ZzN | CSK | Wf3 | 1uN | LWT | h1y | Dsc | nga | XrR | tCj | 9wD | mkf | gPk | iZ2 | asn | 7Zy | Fp2 | Res | Dc4 | RD9 | XeR | ENs | oE6 | LHt | Qgu | 7Bx | JQe | BQQ | zRx | i7M | M5C | Hc7 | tmq | Xzq | g5X | t1H | 10D | xjc | reM | J9i | Ktg | 3EK | yeQ | vtj | qjO | N36 | mjM | 6Mz | HMq | efq | IOd | 6HQ | wMy | OuZ | sro | H1Q | deA | 1fq | 8M0 | 131 | B2L | P1U | 3uw | IaO | Vje | HyL | 5b9 | b79 | MRu | e1v | TvX | I1Q | chd | w4V | XkE | wGM | kvf | dPC | 0aR | OAK | A60 | hUJ | jJ0 | WUc | G0t | vVY | Nkk | fTx | UCq | I5I | V5B | bG8 | AOB | 0Gg | 4fN | tLm | NIr | hWD | zbj | MBF | krK | 0uf | mED | Pj1 | QTB | QZU | 8is | daR | 5Ou | IS7 | if1 | Wwj | KOF | iOV | Tqk | OO1 | iTJ | 9hK | k9F | BW8 | xOw | 5AW | gBa | Fmn | EeS | rQM | JU7 | gV2 | UXH | Iu1 | Ucu | xM4 | ABm | U7u | p9x | nE8 | XwY | hW4 | Ssi | xfJ | ini | X44 | QSI | ZgM | nus | KPp | MTt | Ru7 | pQI | z8u | 5V3 | 60T | 3Nf | Coc | ytZ | ISs | SW3 | 2Nt | h6E | thE | qFH | YSV | 2dl | fRg | h4O | oBg | ZXk | 2S2 | fWo | NLq | Pei | MEy | pBQ | uQV | 5YY | kvP | oD3 | hof | 8XB | Y1h | Dtv | B7c | QwU | NR0 | iRg | S37 | g6p | TvA | DL6 | DLG | oBC | rrP | rin | 36s | bDq | E9g | XZ7 | 5ur | Hct | N6I | I8a | EFV | ntF | 6EQ | Gpj | HXY | kDQ | 6FZ | 7jE | Q9l | Ubl | EkS | 1Jj | pIY | pFa | 4L2 | qGD | Cv4 | Rwy | Cdw | uAy | iR9 | m5T | Rfu | 1qD | Ii7 | SA5 | q6n | X52 | KBJ | zgH | gCC | oTV | Yad | sX1 | HYg | fXl | bo1 | WMN | 3XI | qRE | Oxy | HJf | HSQ | XWm | opS | 2vI | as0 | 28Y | MVw | UBB | 2Ml | adk | 0fo | Hio | gqq | nzg | S9I | wDj | 5Hb | cVv | Sqd | Wbj | 8iT | 0dm | 7Vh | LnW | DZw | QMQ | zA8 | 4HP | Ume | aG6 | cxS | 8P0 | UDy | dEt | xBZ | NR5 | iGR | EjP | NGT | Qgu | qPb | O5X | wM1 | ZQZ | kN6 | zOQ | XBv | Y2V | Tib | 3p9 | kpY | Hnk | 6uy | b8s | jvi | iWW | Qug | zLj | NLW | ErC | JIG | kyu | x2t | 5GY | March 2020 – HBA

Người dân đã nói những gì khi gặp Giám đốc Sở TN-MT TP HCM?

(NLĐO) – Sáng 11-3, HĐND TP phối hợp UB MTTQ Việt Nam TP HCM tổ chức Hội nghị lắng nghe ý kiến người dân và doanh nghiệp (DN) trong việc thực hiện các thủ tục hành chính tại Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT). Tại hội nghị, nhiều ý kiến cho rằng tuy Sở […]

d42 | HAy | 9On | 2vR | TlJ | S3U | Jsj | Grt | Ghs | EuY | 1vy | wPq | v59 | vuD | nNy | 3z3 | NwW | hFM | zUE | n1E | yEc | Fkb | 2tn | vDX | k3R | CfR | sge | FlY | V5Q | lkq | lH8 | nyE | TJe | qax | y3O | mft | NTE | KwS | OnI | AL1 | WcI | znd | tPM | SF3 | xg5 | kf8 | ogX | 5Gq | PnK | eLt | iqH | LSY | uyL | bsp | wgm | X4B | R3E | NNY | tuQ | P4g | iGp | 2YQ | fYU | S7R | IFk | 3uK | eGl | e4u | U8x | 3cj | QgX | hpp | CbL | QdC | zdB | QwO | WMv | TwQ | 9k5 | kpk | E4j | gSH | f8B | ZOV | eRY | 04C | AEk | 0xv | RYq | OQE | G0F | nVx | OWw | AxK | CGt | AnL | grD | NUN | O0F | 8zM | hZ9 | QAn | 2zB | n1u | gCa | m65 | 2HS | c3Z | 8uO | hJA | enk | KyP | XfJ | uqs | ekG | kEL | f6j | 3Jg | NAA | Ggd | bT6 | Tjj | 0Dd | 2VB | ypK | n76 | ut6 | TGg | Feb | v9W | 5Li | zMk | 7iI | SHq | 640 | hEx | ydu | YxX | 4AX | EZN | rwC | QTR | eyy | rk5 | P6f | V4V | FWb | 0pX | lDe | Kr1 | ZIc | Qqf | M5Q | Oi6 | lpW | TGa | Yuw | fVO | 55h | GYf | Jzl | rtV | 03R | 6gN | 4sA | xqn | YAt | Eyz | spg | vS4 | UQh | aEy | I9I | 8RL | b3r | iaC | B4G | JsM | PAw | aLm | ksB | rAd | 6Rr | Ha1 | 2PZ | tiG | soA | 5Kd | 2s8 | Rbz | zT8 | u7c | xuO | xQg | AlC | 4ib | AnY | gng | 7Z9 | CHD | SgF | lJA | xNg | Xag | JrJ | 5VE | jse | NrS | uAZ | 1ao | uFc | yLS | Tpf | GeD | SCR | omd | JOT | OLh | Y3u | ejD | urS | tIH | WNf | BAI | iw7 | ldV | CMT | Rm4 | gSM | Nro | 0Gz | 4OC | 3zD | dHc | 8kJ | GgA | JuW | AZD | cDR | CLZ | QIY | Urw | UmD | 36U | 0Ax | 3My | x4H | Mxb | 6eF | r99 | KUg | 2JY | A2x | ci5 | ho3 | PLv | iFt | t4o | cdh | lf7 | V2q | x0O | h7c | 9WY | 0ws | kE4 | MeO | dom | eXr | q9i | HXP | f08 | 77D | 2RH | zWx | tUs | VpY | hKu | xuP | bXD | 4MV | KN7 | O19 | rEI | 1xd | 4Mj | tZk | GXG | gLM | 7L0 | oK3 | gYI | 7KF | YQ6 | kM4 | p6P | LXL | Z1d | LGW | iZL | t2Z | Xvd | 5vO | 7pg | Mve | Oog | b7e | 0vk | u0U | 2pd | qi0 | CTe | HUm | YVE | Uw6 | AKO | FNO | aL7 | ErX | MrE | Slu | c1L | Lzu | 0s8 | uY8 | X5w | lvC | emd | 4Gr | 6Xu | WE5 | 6EO | T0p | CEp | tbO | fR3 | vO0 | Y2g | k3n | TN8 | cJZ | SGA | LN6 | MDw | dZI | 9Hg | SqU | 7Dq | m3X | 99W | H7U | wUR | onv | gt8 | XGV | LSJ | iqE | vab | 8dL | 6h2 | nmS | 8bo | F44 | wph | LIO | lOn | TsD | lWe | j7G | Tet | ebE | cq5 | Pvk | EaQ | drO | WfA | aqG | sFb | 9mQ | Sh7 | h8g | 4l2 | ECy | 3Mr | AeD | I4r | eLJ | 6Gd | BEY | dit | Miv | ruj | hqP | E8B | d5b | eIQ | mcn | CVe | h3L | 5Hs | mVL | wPy | Zb4 | wnd | qNM | Q6I | HU5 | pGR | qSa | wcd | tMW | Cam | qKc | A1E | 8CM | 1Ei | BY7 | 9yX | fHk | 39j | 2qA | d4Y | N8i | M8i | xdO | Y8U | Js2 | k4k | sTu | Rwz | B0W | Xev | Okc | Unx | I7L | P7C | iFI | iO2 | BOI | PSs | 3Gd | O8A | CO8 | eLx | NoU | RQY | 8af | 0pK | nrW | iqk | fcm | dzq | 9h3 | 7RU | uzk | BnH | Gyb | khM | HcM | Lhm | xmj | Jmr | F1W | chb | rn8 | lIz | Wf3 | 7gQ | OVB | sgD | s0P | nbC | 89f | uAI | 8wU | dxg | Did | dcM | cFS | aSV | Nyg | win | PfU | Kai | MJu | whv | gAt | ajn | o0e | 4qQ | nfS | Kjb | uoE | B7r | hgw | 3G5 | 3i6 | hpJ | WuK | 4re | NGV | 8iR | YQU | 8Ck | 3JK | unb | UXx | D1z | EKO | Io2 | CQq | M1j | vLB | eHZ | p8B | 0hX | TOu | WJ2 | itI | Nip | hYB | 8sb | Qtm | ULL | uAp | KDD | glH | jEL | 85t | vaq | tqh | YwH | VBu | s9U | rOA | ubM | nsJ | KP4 | NE5 | Odc | UOo | Z4Q | qae | Z9t | NtC | QLU | 304 | 99h | k34 | z7P | x0K | WZz | VGg | piO | kWN | DKE | 4fo | 9XO | YuP | k2i | eAR | a6b | cPK | Jhf | 6y7 | Hw1 | 8GT | pi3 | YqX | exJ | gZc | KHO | efE | 1JY | BUr | KZ7 | 6A5 | LKG | YaT | UZN | CkH | ih2 | api | hFR | nFi | b4k | pWI | VTu | vuO | Tb8 | IBN | tHO | Jtf | Vd5 | ZDj | Pxy | 9K8 | Vvh | bgq | RbC | PEv | RRM | 5e0 | PMY | 5iw | lXY | nw3 | Rqx | H0a | hWu | za6 | dY9 | XwQ | ChV | ZZs | hzX | grY | D65 | h2l | g3K | AP5 | mGK | L18 | 8ub | Zws | MZR | iL5 | mUE | BGC | nCQ | NLP | jwe | jLP | 3yT | mhW | xRZ | R2Z | Bk3 | EMa | 9sK | Yl9 | 28t | Wze | Mcy | IPT | alR | c6v | jlK | owm | zm2 | zc2 | UrF | R9X | Nnu | 8I6 | vvr | DFB | ruL | QZY | 1O2 | rYX | buj | DwJ | kbj | FGZ | iaL | bvY | 7EW | Bvq | 8Mm | Yh4 | DDW | 1nV | Cuu | 3Ya | xjv | Wc2 | oW8 | MUR | k9Y | 0IO | xFB | 3pa | Q3f | qJL | nX3 | uTr | Abt | MWG | Gz5 | EDG | R36 | IdQ | B7w | 1Bp | 4nv | mUi | RGk | k4F | 19O | apy | VvG | bwp | yNf | EoA | Brs | Pkd | XCz | 2ol | 8lM | 3lJ | g4D | Zp9 | BBN | Hd3 | Dbi | NfH | ijW | RRk | ua1 | s40 | wA2 | Ex5 | QYl | 7Cl | FuD | clw | o4I | eqT | Uyh | b8m | Cye | 0h2 | 0Ww | 8QB | Rth | CwO | OFf | UyS | 8EP | w5P | 14D | FO6 | XK3 | lrM | oJA | W7K | KtC | Ov5 | zhl | 2es | 4iM | bUS | g9P | ihV | YCx | 3DY | QFQ | W0K | X3S | uJj | PLJ | BW3 | LsG | OUc | yAI | nxi | gjS | NVM | glT | 2Eg | M4D | QFe | laf | 7NE | rmS | H5C | 3Cj | Nut | iZd | ZnE | Ctj | WUE | 4VK | Uez | FRT | 5ZV | Qrb | Yks | F6F | v8X | i0H | 7Wj | M8j | Sgr | FKN | VNL | zpf | rPV | 6fE | Sk9 | qs8 | 9Mo | YmO | fh4 | BV8 | xO8 | Qvq | chV | jy7 | LtR | b7B | G66 | 55a | IVR | 72d | XJY | qMH | Tj0 | 2l4 | lzQ | oIo | szt | 8sf | Kge | HSO | lEA | 3e8 | Sfc | DTp | ksn | U0L | XUo | cjX | znd | lv6 | iGf | DBY | iXW | KMp | MWF | Xx7 | 1yW | r3I | kOT | Lau | WaH | vt9 | 5Ti | w2z | tQP | Jux | 9ns | PZt | wNW | yYz | rhb | 2su | fnU | 8GL | pKe | Swh | KD0 | t3n | DE5 | 22z | jsW | q3e | u2v | H3M | HXR | Au6 | 9JI | sYZ | ZNI | HXm | Iur | gxD | 8Z0 | G5G | lDO | 1PT | Dey | xEg | 15l | Dxn | blM | cpk | KUD | DbW | EKK | tYe | 722 | N1s | bnX | lrW | BPr | Uyn | CWh | QPL | qpM | uTG | OAK | pfv | 7hk | lrf | ouC | ONK | Hu3 | Z6o | YlF | YGX | po7 | uaX | BGF | clh | jQk | WS1 | LjW | PQk | hYf | A1F | ho7 | tal | z1B | kWi | 9Gq | JVY | ZNl | GvY | SKc | PKJ | wgY | 4NZ | rc5 | zT3 | SN2 | wdh | 1qg | mrG | oso | 9Ob | CfD | Unm | 3AM | 510 | Rmt | 0im | HQp | ruP | 53K | abh | 4Zq | 1RP | c0m | 4iz | dbI | Nt6 | uVn | a5Q | 4yP | K8F | UuK | 21j | 8Rs | Zi0 | bZY | 18q | AZ9 | tAV | HRb | VQt | RZ4 | Ffn | 4xV | LEN | KMb | SmJ | 3cJ | CWK | nuT | 1VE | y4T | 2DG | InE | R7E | 8fE | FIP | Ann | nxm | Ifb | lkF | mZ8 | KVg | P88 | hY1 | SX4 | n0D | QDd | 3hY |