ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————————TV.30
Số: 13/2004/QĐ-UB TP.Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 02 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ

Về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động

Hiệp hội các doanh nghiệp Khu công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh.

*********

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  • Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ;
  • Căn cứ Sắc lệnh số 102/SL/L004 ngày 20 tháng 5 năm 1957 ban hành Luật quy định quyền lập Hội và Nghị định số 88/2003/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội ;
  • Căn cứ Quyết định số 2061/QĐ-UB ngày 02 tháng 6 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc cho phép thành lập Hiệp hội các doanh nghiệp Khu công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh ;
  • Theo biên bản Đại hội thành lập Hiệp hội các doanh nghiệp Khu công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh ngày 13 tháng 9 năm 2003 ;
  • Xét đơn đề nghị ngày 15 tháng 9 năm 2003 của Ông Trần Thiện Tứ, Trưởng Ban vận động thành lập Hiệp hội các doanh nghiệp Khu công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh ; của Trưởng Ban quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh tại Công văn số 1734/CV-BQLKCNHCM ngày 29 tháng 10 năm 2003 và của Giám đốc Sở Nội vụ thành phố tại Tờ trình số 10/TTr-SNV ngày 13 tháng 01 năm 2004 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. – Nay phê duyệt kèm theo Quyết định này Điều lệ tổ chức và hoạt động của Hiệp hội các doanh nghiệp Khu công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. – Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. – Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Quản lý các Khu chế xuất và Khu công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc các Sở-ngành có liên quan và Chủ tịch Hiệp hội các doanh nghiệp Khu công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:
– Như điều 3;
– TT/TU, TT/UB
– Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP
– Hiệp hội Công thương thành phố
– VPHĐ-UB : CPVP, Tổ CNN
– Lưu (CNN/K)
KT. CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ
PHÓ CHỦ TỊCH 
 

MAI QUỐC BÌNH 

 

Xem thêm: Bản gốc Quyết định của Chủ tịch UBND Tp.HCM về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức hoạt động của HBA.

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ

HIỆP HỘI CÁC DOANH NGHIỆP KHU CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 35 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Đakao, Q.1, TP.HCM       Tel: 028.39105038 – 028.38235216

Fax: 028.38235216     Email: hiephoihba@gmail.com

Hotline: 0932 118 277 (anh Trần Thiên Long – Phó chủ tịch/Tổng thư ký Hiệp hội)