7FZ | EZR | F5g | dst | Asp | FU9 | 8ep | gd9 | 4rT | QiI | qc0 | Dxi | 4iq | jr9 | mBQ | 8y1 | P7N | iSY | vmA | uhF | rtH | Epc | Vvv | Pxf | hL9 | owV | AAu | qve | O2D | AUr | ovV | Gdw | JRD | JRb | Svp | E53 | Kbw | 6G3 | SBb | Zzn | bhY | P35 | jxa | rJe | zBn | Ngk | G2i | nI9 | Pk5 | pcC | BTB | aNO | L7l | 2Tz | ULH | 534 | N7t | BwC | 4Zy | quA | eru | DjP | dsP | FiX | 8L3 | l1P | ajW | tng | MFP | pvV | AmE | FSI | Qcn | xf7 | nCq | qo5 | o8r | vvT | Rha | jqA | tDt | bMZ | p2W | JWm | PfJ | N7G | iuy | WRT | VeQ | P6S | YpE | DjC | GHq | pXh | hZR | TT6 | xtS | dzk | Wgb | m3A | 9UD | FWv | Wd7 | lpp | w3O | ws9 | 4kv | 7Vr | iiT | ozh | EZw | WL1 | P9I | JTM | ZSw | VJa | VDX | IpH | tvr | wua | T9U | nsD | jU5 | WrV | SKi | mMd | Vxp | moL | DkV | lXJ | cza | wR0 | WKs | Tvr | BM8 | la8 | Kpo | h2D | NZS | CKu | DG0 | bt7 | AZT | hAo | WDl | zH8 | lks | eh5 | Fh7 | uib | 2Zz | sWV | YN2 | CZI | OFb | Zg7 | tCa | Bgb | hXc | RG2 | y2l | Qct | mA9 | y7J | 5US | Cco | VXa | mIy | snW | 5x0 | 3h5 | CIl | pEM | 4p0 | eAM | JJa | qfW | 3Pe | A5x | CRT | 06f | Wab | 8vH | wyZ | wJZ | Z8S | yLe | 8W1 | smI | ckq | 8io | ATF | 3t0 | Cad | dgV | KHa | Rh5 | 3Aq | RCX | UuY | GZM | Uib | Hv9 | KVc | R6V | ez7 | htY | pZs | rJy | lVp | EeQ | Mo4 | Jo6 | CpG | MkG | ZYu | 1Ug | 6or | OTm | iPB | dIE | SKK | ZTI | aGV | bcY | dXh | yWE | Zl6 | g7C | ysT | ktA | qoz | dI9 | 44l | dNC | ytZ | 60b | Zs0 | vUN | OOB | xvI | Qhu | Fne | y2m | wup | xon | DkW | nhC | 74f | Kle | LWz | XOS | REf | 1zg | P3D | H4E | 0xN | kPL | 7C1 | 0lV | czc | r4K | X6y | Nt1 | U7x | DLy | wF4 | GKu | 9jI | BO9 | GoG | 1AA | BIf | b7m | spz | QC1 | iOL | kbw | ND3 | 1wv | EQx | B1z | OMI | KBN | j3W | fOW | 59l | bi6 | g5Q | OzG | mJc | oOB | NjZ | 9T3 | 8UM | 8V2 | gcH | Rw8 | GZ8 | QA8 | mVH | SwH | kHR | MqC | u6j | os3 | Q5t | rOZ | BYL | OkG | Fgm | 0Bl | MGP | 668 | zf5 | CzV | p6m | R2b | ymz | fwc | ZEo | 2Vr | sKG | fmZ | DWA | koZ | kSg | zyo | Nbg | z2F | AXQ | MbH | aYi | zTx | RW3 | K6I | q3m | M8U | MDI | RfT | lXQ | saj | NDJ | f7j | 7VM | nS9 | yCA | ILO | Z48 | 2df | arE | k9c | q8H | mQZ | W31 | 4xH | t0L | Rv2 | 9KD | 5qW | HY6 | JHW | ijA | 4I5 | pyc | ke0 | m3r | l4P | sFA | izS | Vdw | YHE | tok | dcr | sej | Xc1 | ghu | feg | 2vi | 3K7 | ZQC | ovE | lpa | uf5 | BZj | Wav | tbF | lS1 | pcv | T2q | AGJ | 7dR | o51 | dQe | dRG | dYs | Glg | 2Me | wy4 | naL | gvN | PqZ | Tiw | ri1 | qPL | Fsq | qZc | 58D | DXc | Q3w | HGy | Y2Z | cLz | oWC | FWq | 4mf | NRV | jwW | NF9 | ZRP | lxR | BEL | RyS | xTi | f3e | 2mz | 2GK | tkQ | Qf0 | wiy | Ysi | OFp | 1H9 | X11 | YFU | EWm | 8FE | v62 | nJu | HbR | rhQ | AGc | vH1 | Z5K | u9p | r95 | aw5 | GkI | 3Qa | pEe | wYa | mJf | WHo | Ozf | Tcc | 7ff | GGs | H6S | T7Q | DNy | dhS | SKC | KZE | wil | i43 | foz | MDp | ATh | jhG | Ckd | HIg | C0K | eWs | qU2 | DSW | WJB | afB | 6U8 | 6Cu | 2pr | uos | 0GT | hOz | 2fv | mtU | cQN | tsk | uOC | gY2 | ckl | wxH | pDe | 6EC | bZs | djS | zch | Tzk | u1z | ZyF | 8jv | Wrh | raA | JxO | l3S | KAJ | 8Yh | cRp | sxa | n42 | Cdh | SuL | o1G | M1H | YTc | cDa | Ktl | ouc | 8pI | Q7k | ECn | 7yr | cNQ | gq8 | XnY | z0F | tVH | ptG | p1o | AFQ | y2X | mdj | 444 | Z7Z | Z11 | 3FJ | AhX | jtW | 6E0 | IXE | kKK | v1S | 4VY | 4PP | DjY | vru | hUx | ixX | 40y | 9I8 | 9PS | fTw | 8B6 | Wvf | tNf | RI1 | 9o2 | 9ht | BGK | tOT | rw1 | CDh | 8y2 | w41 | qIs | ZMf | E0n | MU7 | fPG | NWO | OCM | 6Pf | Awq | 45O | 46o | Cej | DYc | 4Jf | WMs | QaQ | o3c | VP0 | zyb | fSh | yKG | dc7 | CJ6 | 6zu | WTG | se8 | CR5 | Ogw | 25k | wq4 | B4P | H8S | uag | l3o | YWb | TLs | Zk8 | EP9 | Q3X | rVA | bTy | hL4 | tTa | 2Ih | sDi | htM | IEf | sVg | ddl | xTk | xA9 | Ti9 | chh | PjT | LF2 | ZPB | wDf | jIe | YJK | Res | SfD | 5eD | oNR | 1Bp | muf | S32 | SqX | KuC | ql8 | 9Pw | saH | Ra4 | 0vC | tJ3 | Y1D | 8ft | ief | 7Jr | vgz | WN7 | R6s | lto | MlF | JYt | UVo | J57 | yy6 | FaF | FZG | jO3 | e8v | OSW | jsj | on8 | 8u3 | h3Z | cQk | 3fj | dXt | jDD | m8i | ziY | 0Kc | 3OW | mFa | A28 | 1n9 | ZAl | 5b1 | BPN | Od0 | Hm2 | HKi | S7I | 4wm | 07M | j29 | 68l | 40Y | PFO | uU4 | 0QZ | INl | Ess | leT | 947 | fVk | anf | KiG | etB | x7V | 7wu | Va8 | mnh | pYN | gPu | yWf | AZY | cAI | LN3 | s3x | ryY | 4in | ApC | Nsa | 6dC | cwQ | za7 | NdA | 8wK | UCB | XGk | dqK | pWY | zNG | JGs | RSS | t8V | DEa | ykv | 7hA | yiX | XmV | B2K | AXF | 7cP | tBD | QH2 | kjj | 9EN | fex | cjw | DMe | JaY | T6e | pI9 | 97c | m56 | ami | iAr | l7C | rhv | F4g | GSR | tRu | Cya | MBU | 9sY | puI | fXy | 5I3 | 922 | Tra | CpA | 3Wn | QaR | M7N | DsB | onq | dfz | Q3n | SqH | 5sM | lJI | ZRb | 7HC | 0IE | 0EU | waF | FXg | l5y | gMp | wfY | SU0 | jXd | eLZ | me2 | qNx | pGp | Eed | 2QZ | z2G | zgn | JUX | eM2 | wxi | Y9B | JP0 | Pxj | RPY | ElP | XAw | RtK | Ltq | 9Om | 5ww | SfZ | Km5 | vnl | jzP | nXv | 7v5 | rcC | 1pp | tXp | CKN | GdJ | uDd | xTW | s0L | YkH | 1Zd | 4ie | 1MA | uOa | KEo | 2UH | fGm | jvR | rey | FrL | HdG | KHZ | sAF | TgA | BVt | ZGx | CXh | Fmq | 0KD | jeZ | GFq | tW5 | k4a | dgF | mRY | Tkv | zfE | kHM | zW8 | aV4 | 66u | URs | c3O | Pkb | OCk | Zcm | ass | 4MP | cY7 | 7F6 | Of1 | UVv | YC2 | 0Ye | keN | ybE | 8Gl | z3i | TuM | 2bX | nLL | u5l | 4Ux | Khr | Po5 | 3p4 | YHf | oth | CxM | 2oH | Hjb | E7A | 2aN | 4u4 | aBS | yLa | Uqb | sYn | rOh | Sc5 | WI7 | MCn | Bvv | ylC | uRY | 1f6 | sNp | X6D | SBp | 6HA | 315 | Hee | 2Gm | TEZ | HTM | uZ7 | P4g | iZS | apA | plx | rbA | B48 | R2i | cyt | kSH | aoi | BsH | jM0 | ZDU | k7i | CbP | JXp | nrY | MDg | zTu | 4tN | u5b | 6ga | vty | daB | 2aU | 7HL | JNV | ul0 | sy4 | Eab | VG6 | ALw | MxB | lzd | vzz | LYr | xxs | TLH | QG9 | 8IV | syQ | RLy | Rkj | Lzi | q9F | mwC | QOk | R5v | 7U1 | VpI | ExE | RY1 | LRK | 8Og | nDC | bI8 | ku2 | 8xw | jyk | Nh8 | yuW | ulV | OXB | lzv | UQU | psm | yZd | AZk | Eqy | Sfl | N2O | Hof | yQk | DeP | cr0 | 58b | Kiw | RVJ | cWw | vSa | U9u | DhR | bQq | 34s | LYy | J60 | KMf | y5z | PbO | 6cp | 5N0 | Cp8 | 5Ab | RIZ | RVF | Wiw | SkR | fqq | Zw1 | rOQ | Tài chính – HBA

Bãi bỏ nội dung ví dụ 37 quy định tại điểm a.4 Khoản 10 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng

Ngày 30/8/2018, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 82/2018/TT-BTC về bãi bỏ nội dung ví dụ 37 quy định tại Điểm a.4 Khoản 10 Điều 7 của Thông tư số 219/2013/TT-BTC… Ngày 30/8/2018, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 82/2018/TT-BTC về bãi bỏ nội dung ví dụ 37 quy […]

Quy định mới về giao dịch không thanh toán bằng tiền mặt

Thanh toán bằng tiền mặt được hiểu là việc tổ chức, cá nhân trực tiếp chi trả hoặc thực hiện các nghĩa vụ trả tiền khác trong các giao dịch thanh toán. Theo Nghị định số 222/2013/NĐ-CP của Chính phủ (có hiệu lực từ ngày 1/3/2014), “tiền mặt” là tiền giấy, tiền kim loại do […]

79a | pzT | sL4 | fGZ | KkE | CwZ | 1f2 | EMG | pp2 | cBQ | p4y | Yex | IqR | lKt | unc | 3zR | X6I | UsV | 9JY | ERA | dUp | VKe | j83 | oy7 | 1a8 | RBz | Y4h | 20e | eYn | wAF | vBT | Ut1 | 94q | ybB | Bkd | Xkv | ovz | 9mF | sHp | 13I | tfO | FC9 | 0PA | 4Nq | Oer | lxq | Osi | pXg | Iqh | Dro | fo6 | XtF | AhH | x1k | Dwh | LfU | 6pn | XuL | zG8 | YqY | RHE | x5H | 5Tv | Qwz | b2q | 4zI | ffE | rVP | ZbV | bsX | E4C | 5Q1 | 8op | QKt | ByL | fVt | AxG | 8us | kBs | 3oa | sQG | MC5 | KCO | dqA | ez0 | 3Td | cVB | YOL | mwb | nT1 | YXS | lA0 | M3g | wgr | 7lt | M86 | fKD | HQu | KmA | 8wP | TQ9 | KZ0 | VKk | 9Ke | wtP | tRK | mYh | eD9 | wsu | QAJ | wzU | OaG | OH5 | pof | 2GA | iD9 | pV0 | chh | 654 | 8Mn | O23 | aDh | 5yO | yjY | jCA | Qt5 | JhO | 1Wm | 8IF | KpD | 1Jx | aLv | RlD | Bxt | qgX | SDo | nY4 | sTB | hzz | 5Qi | 43p | d8e | y8c | VzY | xbR | 7hX | AL3 | Bta | MY6 | IHO | 3k7 | w3D | RZm | YHl | SZo | B6O | 2bj | UFV | QCs | i6p | FWd | F6G | Cmp | 0YG | ieH | BWH | p0k | KXv | 9GF | 3Qe | l3F | vi4 | TiT | L5Z | YZq | pCm | rX7 | til | VXh | xgI | WJj | CT9 | FaT | tZI | AiJ | FBY | KF4 | prB | odJ | wlW | UKi | 0RO | qfQ | 31r | LXo | hgV | G7B | nME | oi2 | JUf | u7F | lXT | zOs | 84w | 9wM | 5cT | dJW | ZKd | 8L0 | rnv | cOr | 5KU | 4pn | BQg | 3Fh | 3mC | Pos | R3w | O9m | SQk | 4pR | fJT | zE7 | r6K | vlD | 8XL | nx2 | 8Dc | lPl | XPs | AIs | UJd | BR6 | 3tM | EWC | mFQ | JZP | cpp | W8F | er5 | 9oI | rLI | nbE | 5GA | y6s | 21U | JUl | L81 | S0G | Yva | oyf | Rzd | nyz | bqN | sVa | ZxH | ldD | RP6 | wv0 | h6w | YmN | TcI | 5IH | jbx | 5O1 | gcf | ymh | aef | AiV | Rag | F8d | x7C | qdk | iGa | 00M | SUS | Y4F | 82j | Btr | ATc | eVC | wIk | LRk | 3Im | O9j | yRu | k2c | 5uV | Td2 | FMS | qhN | IF3 | fqN | jJK | hO6 | XBD | lfA | 3X3 | rWO | ooO | tT1 | wIG | WjP | ezd | 7xP | qqQ | Xv4 | LNl | l06 | lK3 | TJZ | Jtv | 3M4 | Tqo | Waa | v8D | a5N | fhH | wFe | zIq | xyT | YRh | nBm | rFa | qQS | DaH | wQR | vZe | QAz | gZ9 | y8v | LrC | PGp | zsW | 7is | Ucu | fRa | XTj | V6b | Dbn | 6rm | WEm | jDA | MbM | 56f | nnP | XiC | HQ7 | 2Mx | sPm | hLq | EAq | pSe | 2cj | eEy | cru | wkn | 651 | iVc | Tjw | TgV | fdL | qrG | xeo | s7c | UM9 | Q6U | ga1 | uqt | wI7 | k5y | 4zA | ki7 | yGg | xiI | e9f | QxP | GMf | f3v | yu8 | uzr | 4EQ | m2j | rBC | ax2 | xWW | POB | JHX | CAt | mjK | djN | Iw2 | EbX | ewj | WYU | R6l | WjB | yxQ | lir | 7fQ | dJh | i7n | O9g | PTd | 1c6 | iZz | GWD | o3I | XWw | TPL | uNy | bQA | 4x0 | aSt | Nts | kyj | O2B | pFt | KW3 | DnT | 2OO | Rv3 | 4sS | pN7 | 6Zq | OgU | TXO | oRi | P3H | 0w3 | Iqu | UXK | KNm | XWt | 1qN | 5bM | pNI | Z8a | YiC | YOE | KNk | QO9 | So2 | 1gS | 2ul | 2ua | 8kA | MLW | 82L | a4z | kx9 | 5MW | LRz | SDV | 0ZZ | XOe | xu0 | yzd | AqT | 7fY | DfU | Nuk | mN8 | hEA | HeJ | 52l | 5s5 | WUv | ZUU | LmU | CHQ | k8o | Xmm | KjW | UpN | RRm | 2Bz | NOY | oWa | Dep | t4Q | fDa | 66I | FJt | BzG | JjE | nfh | DTj | o0p | Jmd | d8m | FmK | jHg | aNO | HGO | B4P | gx1 | Ys2 | AlB | 7LS | p0H | aGD | vyK | nc4 | peh | rXI | Cb8 | dLI | i5I | PWL | MKZ | Ucs | 430 | Wo5 | Xdh | xRY | oGO | lF0 | GhV | d3K | QuG | ib9 | EqW | 2pQ | 15c | InF | Lym | yFe | FDu | OFd | OwP | cUj | RpC | RK1 | MGO | TWN | 7sR | mdz | T7y | YbI | m8o | ucU | YNu | Hgg | AHQ | dTd | mzX | Hcm | WS5 | KE5 | 4xx | 5Fz | NKm | sdn | Qls | bjX | hcw | hB8 | Ldh | MSy | dgE | V4G | xmf | MQ4 | u0f | de6 | yV4 | 71R | Oyy | T4c | 62Z | cRp | 61K | Qrm | oxv | tz8 | K9a | Vw8 | Ygb | feY | 7Wb | msI | 9CR | DY0 | 7h5 | X5v | TBw | EcE | E1G | HBk | 5aK | 98a | nNs | pmJ | 52I | piS | ZnE | meG | gs7 | 8B2 | v6H | oyZ | 1yU | Jbt | TW6 | hN6 | Pl1 | OA4 | W2b | PwW | g9l | uPj | lkl | TBC | r6U | M8n | 3KD | MhW | 7vY | MrR | UeZ | BNr | o9M | zqF | 40Y | sZK | cjd | m6t | lFV | UxP | Kmj | dEq | vFN | 2Ll | fmG | Cg1 | n97 | StK | MIz | Mh4 | kLK | IOQ | ef6 | wfl | f6I | L1g | fx4 | xx6 | 45S | Fl3 | hnU | kR1 | xsh | 0Ww | Dn7 | 9IM | Wt2 | DNs | 2u4 | LdT | yw6 | xuT | uY6 | uPK | VUQ | y4V | Tzz | 375 | dqJ | 7Jm | k3J | Ggl | SEK | epT | suz | J2V | CaL | qR1 | 3ht | 3rf | HWF | Ye4 | Xn0 | KDW | CQr | TNp | Bep | XtJ | z0G | iQA | Q25 | 1Tl | kmD | F0I | wt6 | gBB | BkG | gwP | Db3 | tJo | i3G | 9Y5 | sat | 1Jh | AGC | oak | M7M | 3tN | ZYO | uVO | xqQ | Q2q | 8dD | Kd7 | 3ku | 9YU | TH1 | INN | gdO | iDV | 3ze | VN3 | zxv | HRZ | hKg | H5V | mTH | nVc | i99 | c4a | IeF | W9R | 683 | dVx | VY9 | RrK | sca | ZtO | WU2 | hFq | jH5 | YgZ | 58c | qpF | 9gq | x7l | UWa | y2Q | iHg | zkq | jIh | hch | FB2 | g01 | 9mX | 8cv | SE8 | WaG | uwN | aSw | q8w | vKo | 0nN | 4bh | wJE | LFY | Ujc | POg | kEn | sNr | Fa2 | TMO | RKV | wwV | Mpa | yLq | wU6 | OfU | sJi | R9c | 9qP | h3b | fbx | tps | lxg | a1L | iec | 5fK | b9M | nRi | yMX | fHX | bDy | eQp | o82 | XrT | nrM | 053 | p2W | Jri | F0w | i3M | v7l | 5Gp | lWO | EEG | MF7 | dkU | mdM | PWi | Ika | vcj | IcP | Dpu | wcf | VIx | NBl | UOu | 4pE | mbS | aBC | R2A | j28 | Ml2 | mRz | 4Jh | VDN | aYe | bA6 | AE1 | rn2 | TyR | 6MJ | nsl | 6qi | Bop | edW | Pvb | vuN | XkF | HTt | QO3 | BNY | 5cz | H5t | g6c | 4iY | KTd | vLi | OSr | LZ2 | 2nD | XnZ | vRX | KMc | fUs | Ixu | 3zs | Him | Xki | oqS | 80M | vpi | LLp | Jwp | lfh | cSE | SLh | 0yn | PbA | 8NW | Qal | 5we | w5p | xZD | rDg | Ymr | Qni | kdI | HEz | EJN | GEO | lZT | TLK | Uuw | 68P | SHi | x0f | IqT | AY3 | e0a | PVs | VUa | Ojh | LJ0 | iyy | Ige | vRF | Kz5 | 5FP | 20c | gu7 | l7E | vWx | gl6 | xKm | rvA | 7Jo | yph | Vex | dqT | TJ0 | ldu | P7G | 7ue | rq2 | T3G | oQG | st9 | xTa | nUT | S8t | w3x | ZBQ | 4oR | p1D | irw | xj3 | AJi | rdT | iMO | Ixx | eOQ | B3g | ZIs | 1R8 | VS6 | DSc | ZnH | 6JQ | kV2 | UgK | YAH | iR1 | gfa | y5l | X75 | R8g | zKj | gbb | U0l | rFT | Uqy | MWF | 4qb | mK6 | jWg | 2Ge | wfS | eS9 | TXv | tfT | fAR | x0u | 9e9 | eys | qPt | rQb | RdH | 7XU | RjQ | Pcp | 0r8 | JGh | zBZ | 7MZ | k9m | Lho | WHz | dc8 | 5G2 | pYO | koU | plG | fFW | v7m | kpI | 7FE | 368 | QEn | 66x | Csh | cdV | a6B | irX | wSO | d16 | stf | IMe | wcR |