Văn bản số 12 HBA Quyết định bổ sung uỷ viên Ban Chấp hành Hiệp hội các Doanh nghiệp Khu công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh

Văn bản số 12 HBA Quyết định bổ sung uỷ viên Ban Chấp hành Hiệp hội các Doanh nghiệp Khu công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh.