ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HIỆP HỘI CÁC DOANH NGHIỆP KHU CÔNG NGHIỆP TP. HCM NHIỆM KỲ (2019 – 2024)

Sau một thời gian khẩn trương, nghiêm túc chuẩn bị, thực hiện theo đúng quy trình, hướng dẫn về công tác tổ chức đại hội. Đại hội Đại biểu bất thường Hiệp hội các Doanh nghiệp Khu công nghiệp Tp. HCM Nhiệm kỳ IV (2019 – 2024) được tổ chức vào hôm nay ngày 30 tháng 11 năm 2022 nhằm tổng kết, đánh giá những hoạt động đã làm được trong giai đoạn 2019 – 2022 đồng thời, thảo luận phương hướng, thống nhất chương trình hành động trong giai đoạn 2022 – 2024, kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành; thông qua Điều lệ sửa đổi bổ sung Hiệp hội các Doanh nghiệp Khu công nghiệp Tp. HCM; Ra mắt Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra Hiệp hội các Doanh nghiệp Khu công nghiệp Tp. HCM.