BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CHẾ XUẤT VÀ CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CHẾ XUẤT VÀ CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Phó Chủ tịch

BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CHẾ XUẤT VÀ CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CHẾ XUẤT VÀ CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 35 Nguyễn Bỉnh Khiêm,Quận 1,TP-HCM,Việt Nam

Đại diện pháp luật: Bà Bùi Thị Nữ – Chánh Văn Phòng

Giới thiệu hội viên

BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CHẾ XUẤT VÀ CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 35 Nguyễn Bỉnh Khiêm,Quận 1,TP-HCM,Việt Nam

Đại diện: Bà Bùi Thị Nữ – Chánh Văn Phòng